آموزش کامل الفبای زبان آلمانی به همراه تلفظ

الفبا و تلفظ زبان آلمانیتلفظ واژگان آلمانی یکی از مهمترین نکات در پروسه یادگیری زبان آلمانی به ویژه برای سطوح مبتدی(A1-A2) می‌باشد. به باور شخصیم به عنوان مدرس زبان آلمانی در اورمیه، اصلی‌ترین منبع برای یادگیری بهتر تلفظ لغات زبان آلمانی فقط و فقط اشخاصی هست که زبان مادریشان آلمانی می‌باشد. فقط  با رعایت ۳۰ قاعده ساده‌ی زیر می‌توان حروف الفبای زبان آلمانی را تلفظ نمود.
نکته۱: زبان آلمانی از ۲۶ حرف لاتین، ۳ حرف اوملات‌دار{Ää, Öö, Üü} و یک حرف {ß} تشکیل شده است.
نکته۲: آلمانی دارای ۵ حرف ‌صدادار {Aa-Ee-Ii-Oo-Uu} می‌باشد.
نکته۳: در صورتیکه پس از حرف ” S” یکی از حروف صدادار زبان آلمانی ذکر شود آنگاه حرف ” S” صدای “ز” می‌دهد.

Seife – Seite – langsam

نکته۴: اگر بعد از حرف ” S” حرف صداداری ذکر نگردد(نکته‌ی ۴’ام صدق نکند)، آنگاه حرف ” S” صدای ” س” می‌دهد.

Reis – diesmal – lebenslang

نکته۵: در صورتیکه پس از حرف ” S” یکی از حروف ” t” یا ” p” ذکر شود، آنگاه حرف ” S” صدای “ش” می‌دهد.

Spiel –bestimmen

نکته۶: اگر حروف ” sch” پشت سرهم ذکر شوند آنگاه صدای “ش” می‌دهد.

Schule – schauen

نکته۷: در صورتیکه قبل از حروف “ch” یکی از حروف “a”، “o” و یا “u” ذکر شود آنگاه “ch” صدای “خ” می‌دهد.

Dach – Loch – Buch

نکته۸: در صورتیکه قبل از حروف “ch” یکی از حروف “a”، “o” و یا “u” ذکر نشود آنگاه “ch” صدای “ش” می‌دهد(قانون ۷’ام صدق نکند).

Licht – Storch

نکته9: حروف “tsch” در صورتی که پشت سرهم ذکر شوند آنگاه صدای “چ” می‌دهد.

Deutschland – Deutsch

نکته۱۰: اگر حرف “h” در وسط کلمه‌ای قرار گیرد آنگاه تلفظ نمی‌شود.

Stuhl – Fahrrad

نکته۱۱: در صورتی که حروف “ei” پشت سرهم ذکر شوند آنگاه صدای “آی” می‌دهند.

Türkei – nein – Polizei

نکته۱۲: اگر حروف “ie” پشت سرهم قرار گیرند آنگاه صدای “ای” می‌دهند.

Kopie – Familie

نکته۱۳: چنانچه بعد از حرف “ch” حرف “s” ذکر شود آنگاه “ch” صدای “ک” می‌دهد.

sechs

نکته۱۴: اگر قبل از حرف “h” حرف صداداری ذکر شود آنگاه “h” به صورت کشیده تلفظ می‌شود.

wohnen

نکته۱۵: اکثر کلماتی که به حروف “er” ختم می‌شوند هنگام تلفظ “er” به صورت “آی بی‌کلاه” و سریع تلفظ می‌شود.

Zimmer – immer– aber – Kinder

نکته۱۶: اگر بعد از حرف “q” حرف “u” ذکر شود آنگاه “q” به صورت “کِو” تلفظ می‌شود.

Quelle – Qualle

نکته۱۷: اگر حرف “a” اوملات بگیرد آنگاه “ä” به صورت صدای کسره “اِ” تلفظ می‌شود.

Mädchen – Märchen – Ähnlich – Ärger

نکته۱۸: در صورتیکه حروف “ai” پشت سرهم ذکر شوند آنگاه صدای “آی” می‌دهد.

Altai – Mai

نکته۱۹: اگر حروف “au” پشت سرهم بکار روند آنگاه “au” به صورت “آئو” تلفظ می‌شود.

Frau – blau – Bau

نکته۲۰: در صورتیکه حروف “äu” پشت سرهم بیایند آنگاه صدای “اوی” می‌دهد.

Bäume – äußern

نکته۲۱: اگر “eu” بدنبال هم ذکر شوند آنگاه “eu” به صورت “اوی” تلفظ می‌گردد.

Freund – Leute – Europa

نکته۲۲: چنانچه دو حرف “aa” بدنبال هم ذکر شوند آنگاه به صورت کشیده تلفظ می‌شوند.

Waage – Staat

نکته۲۳: اگر دو حرف “oo” کنار هم بیایند آنگاه به صورت کشیده تلفظ می‌شود.

Boot – Bauboom – Zoo

نکته۲۴: در صورتیکه حروف “ee” کنارهم بکار بروند آنگاه به صورت “ایی” و کشیده تلفظ می‌شوند.

Tee – Armee – See

نکته۲۵: حرف “r” اگر در انتهای کلمه‌ای باشد حتما به صورت “اِ” تلفظ می‌شود.

dir – mir

نکته۲۶: اگر حروف ” pf” پشت سرهم بیایند آنگاه صدای “ف” می‌دهند.

Pferd – Pfeffer

نکته۲۷: چنانچه کلمه‌ای به حرف “d” ختم شود آنگاه “d” به صورت “ت” تلفظ می‌گردد.

end – Abend

نکته۲۸: حرف ” Öö” در زبان تورکی موجود می‌باشد ولی معادلی در زبان فارسی ندارد و اغلب به صورت صدای “ضمه” یا اُ تلفظ می‌گردد که هنگام تلفظ دهان گردتر می‌شود.

Öl – Öffentlich – Möbel

نکته۲۹: حرف “Üü” در زبان تورکی موجود بوده ولی معادلی در فارسی ندارد و به صورت “او” تلفظ می‌گردد اما هنگام تلفظ آن دهان گردتر می‌شود.

Lüge – über – merkwürdig

نکته۳۰: حرف “ß” و یا ترکیب “ss” صدای “سین” می‌دهد.

Wasser – heißen